فریزر بستنی کشویی 160سانت 600لیتری

فریزر بستنی کشویی 160سانت 600لیتری

فریزر بستنی کشویی 160سانت 600لیتری